Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen, verkopen en aankopen van producten en/of diensten via de website (s) die zich momenteel op https://nl-store.Acer.com/bevinden (en dienovereenkomstig op elke toekomstig website ((s), de "Site"). De gegevensbeschermingsvoorwaarden/privacy policy op https://www.moduslink.com/privacy-policy/ maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

 

1 DEFINITIES

1.1          de volgende woorden en uitdrukkingen hebben de volgende betekenis:

a) "consument": iedere natuurlijke persoon die geheel of hoofdzakelijk handelt voor doeleinden die buiten zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen;

b) "dag": een kalenderdag;

c) "duurzame drager“: ieder hulpmiddel dat de betalingsdienstgebruiker in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.;

d) "digitale inhoud": gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

e) ' product (en) ': de computer hardware en het software product (en) en aanverwante accessoires zoals vermeld op de Site die de Ondernemer bereid is te verkopen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden;

f) ' dienst (en) ': de digitale diensten en de uitgebreide garanties, vermeld en beschreven op de Site die beschikbaar zijn voor u conform deze algemene voorwaarden.

 

2 IDENTITEIT

2.1          Producten en Diensten die via de Site worden verkocht worden door ModusLink B.V.

( "Ondernemer " of "Wij ").

De contact informatie van de Ondernemer is als volgt:

 

               

ModusLink B.V.

Wapenrustlaan 11-31

Apeldoorn

Netherlands

VAT: NL800610040B01

KVK-nummer: 08055138 in Apeldoorn, Nederland.

 

 

Gelieve uw eventuele klachten aan het volgende adres te richten:

Asplex sp z.o.o,

ul. Graniczna 8 D-E,

54-610 Wroclaw, Poland

Telefoonnummer : 0884560006

E-mail: https://nl-store.acer.com/contacts

 

 

3 TOEPASSELIJKHEID

3.1          deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en elke overeenkomst gesloten tussen u en de Ondernemer.

 

 

4 BESTELLEN EN CONTRACTEREN

4.1          wanneer u de Site bezoekt, een bestelling plaatst of e-mail berichten aan ons stuurt communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om van ons communicatie elektronisch te ontvangen. Al onze elektronische mededelingen voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke eisen dat deze mededelingen in schriftelijke vorm geschieden. Dit onverminderd uw wettelijke rechten ten aanzien van elektronische communicatie.

4.2          als u een bestelling plaatst op de Site, dient u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en u dient achttien (18) jaar of ouder te zijn en het wettelijke recht hebben om de door u geselecteerde betalingsmiddelen te gebruiken. Verificatie van de door u verstrekte informatie kan worden verlangd voorafgaand aan de bevestiging of aanvaarding van een bestelling of de voltooiing van een aankoop. Voorafgaand aan het plaatsen van uw bestelling, krijgt u de gelegenheid om uw bestelling te herzien en om eventuele fouten te corrigeren.

4.3          uw bestelling vormt een aanbod aan ons om een Product en/of Dienst te kopen en wij zullen de ontvangst van uw aanbod bevestigen via het e-mailadres dat u ons verstrekt. Het belasten van uw creditcard of ander betaalinstrument door of namens de Ondernemer vormt geen aanvaarding van uw aanbod. Wij behouden ons het recht voor om uw voorstel om ons moverende redenen te accepteren of te verwerpen. Wij maken u er op attent dat wij alleen Producten leveren en/of Diensten aanbieden aan Nederlandse bezorgadressen en wij bezorgen geen Producten en/of Diensten aan andere landen. Uw bestelling wordt door ons geaccepteerd wanneer wij u een e-mail bevestiging sturen dat wij het Product hebben verzonden en/of de (derde) bezorg/bestel dienst is begonnen met het leveren van de bezorging van het Product. Wij zullen u per e-mail informeren -indien een Product en/of Dienst die u besteld hebt, niet beschikbaar is of als wij niet in staat zullen zijn om een Product te verzenden en/of de Dienst te leveren binnen de geschatte leveringstermijnen.

4.4          alle relevante verkoopinformatie maakt integraal deel uit van de overeenkomst en wordt niet gewijzigd tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

5 ONTBINDING

5.1            behalve wanneer u niet beschikt over een ontbindings/herroepingsrecht volgens clausule 5.7

                  hebt u een termijn van 14 dagen om de overeenkomst te ontbinden/herroepen zonder opgaaf

                  van redenen, en zonder enige andere kosten dan die bedoeld in dit artikel 5. Deze periode vervalt na 14 dagen na:

a) in het geval van opdrachten voor Diensten - de dag waarop de overeenkomst werd gesloten;

b) in het geval van verkoopovereenkomsten voor Producten - de dag waarop u - of een derde door u aangewezen een andere dan de vervoerder – de producten fysiek in bezit neemt, of:

I. in het geval u meerdere Producten in één bestelling heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: de dag waarop u of een derde door u aangewezen - een ander dan de vervoerder - die door u wordt aangeduid, het Product fysiek in ontvangst neemt;

II. in het geval van een overeenkomst met betrekking tot de levering van een Product dat bestaat uit deel leveringen: de dag waarop u of een derde door u aangewezen - een ander dan de vervoerder - die door u wordt aangeduid, het laatste deel van de bestelling in ontvangst neemt;

III. in het geval van een overeenkomst voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u of een derde door u aangewezen - een ander dan de vervoerder – het Product fysiek in ontvangst neemt.

 

5.2          om het recht van ontbinding/herroeping uit te oefenen, dient u ons informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te ontbinden/herroepen door gebruik te maken van een eenduidige verklaring (bijv. een brief verstuurd per post of met behulp van de contactgegevens volgens artikel 2.1). U mag gebruik maken van het bijgevoegde model formulier voor ontbinding/herroeping maar het is niet verplicht. U mag ook het Modelformulier ontbinding of herroeping elektronisch indienen of gebruik maken van een andere eenduidige verklaring op onze website met behulp van onze contact pagina, in welk geval we u onverwijld een bevestiging van ontvangst van de ontbinding/herroeping zullen sturen op een Duurzaam Drager. Voor de meest efficiënte verwerking van uw verzoek tot ontbinding/herroeping van de overeenkomst, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met ons Call Center op 0884560006 voor verdere gedetailleerde instructies. U heeft binnen de daarvoor geldende termijn uw ontbinding/herroepingsrecht uitgeoefend indien de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht door u is verzonden voor het verstrijken van de termijn voor ontbinding/herroeping. De uitoefening van het ontbindings/herroepingsrecht beëindigt de verplichtingen van de partijen tot: (a ) de uitvoering van de overeenkomst; of (b) het sluiten van de overeenkomst in geval dat u een aanbod heeft gedaan. Als u uw herroepingsrecht uitoefent, worden eventuele aanverwante of neven overeenkomsten automatisch beëindigd.

5.3          als u de overeenkomst ontbindt of herroept, vergoeden wij u onverwijld en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te ontbinden/herroepen overeenkomstig clausule 5.2, de door u aan ons betaalde bedragen met inbegrip van - indien van toepassing - de kosten van levering (met uitzondering van de aanvullende kosten als u uitdrukkelijk gekozen heeft voor een wijze van levering anders dan de minst dure standaard wijze van levering dat door ons werd aangeboden). We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met dezelfde betaalmiddelen als u gebruikte voor de initiële transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt afgesproken en op voorwaarde dat u geen extra kosten maakt als gevolg van een dergelijke terugbetaling. We zijn niet verplicht tot terug betaling over te gaan dan nadat wij Producten terug hebben ontvangen of - indien dat eerder is – dat u bewijs hebt geleverd dat u de Producten teruggestuurd heeft.

5.4          u dient de Producten terug te sturen naar Asplex SP z. o. o, ul. Graniczna 8 D-E, 54-610 Wroclaw, Polen of overhandigen aan ons, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van uw beslissing tot ontbinding/herroeping van de overeenkomst overeenkomstig artikel 5.2. U bent op tijd als u de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Rekening houdend met het risico van verlies of beschadiging van Producten zoals vermeld in artikel 6.6 raden wij u aan een vervoerder in te schakelen die gebruikt van track en trace functie om de leverstatus te volgen. Voor de meest efficiënte verwerking van uw retour opdracht raden wij u contact met ons op te nemen middels het aangegeven telefoonnummer om een Return Merchandize Authorization (RMA) nummer te verkrijgen voorafgaand aan het retourneren van uw Product.

5.5          u draagt alleen de directe kosten van het retourneren van de Producten. U bent alleen eventuele waarde vermindering verschuldigd van de Producten voortvloeiende uit de behandeling anders dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.

5.6          als u wilt dat wij op uw verzoek een aanvang maken met de uitvoering van (de overeenkomst voor) Diensten gedurende de periode van uw recht tot ontbinding/herroeping van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 5.1 (a) dan is een uitdrukkelijk verzoek vereist. U erkent dat u uw recht op ontbinding verliest zodra de (overeenkomst voor) Diensten volledig dor ons is uitgevoerd. Als u het herroepingsrecht uitoefent nadat u een dergelijk verzoek heeft gedaan, maar voordat de (overeenkomst voor) Dienst volledig is uitgevoerd, bent u gehouden de redelijke kosten te betalen, bestaande uit een pro rata bedrag dat in verhouding staat tot de periode van de geleverde Diensten tot het moment dat u ons op de hoogte van de uitoefening van het recht van ontbinding/herroeping en het volledige verschuldigde bedrag overeenkomstig de overeenkomst. Indien de totale prijs buitensporig hoog is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van hetgeen is geleverd.

5.7          in de volgende situaties heeft u geen recht op ontbinding/herroeping van de overeenkomst:

a) als de uitvoering met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming is gestart en uitgevoerd en u er van in kennis bent gesteld dat u uw recht op ontbinding/herroeping verliest zodra de overeenkomst volledig door ons is uitgevoerd;

b) de levering van Producten of Diensten waarbij de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt die zich binnen de ontbinding/herroepings periode kunnen voordoen en welke prijsschommelingen door ons niet kunnen worden beheerst en;

c) de levering van Producten die voor klant specifiek zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd worden gemaakt;

d) de levering van Producten die naar hun aard snel onderhevig zijn aan bederf of verslechtering of waarvan de uiterste verkoopdatum snel verstrijkt;

e) de levering van verzegelde Producten die wegens gezondheidsbescherming of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden alsmede Producten waarvan de verzegeling werd verbroken na levering;

f) de levering van Producten die na levering, naar gelang van hun aard, met andere producten werden gemengd;

g) de levering van verzegelde audio of verzegelde video opnamen of verzegelde computer software die na levering werden ontzegeld.

h) de levering van Digitale Inhoud die niet wordt geleverd op een Duurzame Drager als de uitvoering is begonnen met de uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en kennisgeving dat u daarmee uw ontbindings/herroepingsrecht verliest

5.8          de bewijslast ligt bij u ten aanzien van het uitoefenen van het ontbindings/herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel. Behalve zoals bepaald in dit artikel 5, bent u niet bezwaard met enige verplichting voortvloeiende uit het ontbindings/herroepingsrecht.

 

6 LEVERING EN UITVOERING

6.1          tenzij anders overeengekomen op het moment van levering, zal de levering van de Producten aanvangen bij i) de fysieke overdracht van het Product of bij de controle van de Producten ii) of bij het aanbieden van Diensten, onverwijld en niet later dan 30 dagen na het afsluiten van de overeenkomst.

6.2          wanneer wij niet hebben voldaan aan onze verplichting om de producten te leveren en/of de levering van diensten te starten op het overeengekomen moment of binnen de afgesproken termijn als bedoeld in artikel 6.1, kunt u ons sommeren tot nakoming van de levering van het Product en/of aanvang van de Dienst binnen een redelijke termijn. Als wij niet in staat zijn de Producten te leveren en/of Diensten te starten binnen die periode de grace, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden.

Het bovenstaande is niet van toepassing op i) overeenkomsten tot het verrichten Diensten waar wij hebben geweigerd de Producten of Diensten te leveren of ii) waar er sprake is van een fatale termijn voor aflevering, rekening houdend met alle omstandigheden die zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomst kunnen voordoen of iii) wanneer u ons, voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst, op de hoogte hebt gesteld dat de levering door of op een bepaalde datum van essentieel belang is. Indien wij de producten en/of diensten niet leveren op het tijdstip dat met u is overeengekomen of binnen de in clausule 6.1 vastgestelde termijn, heeft u het recht om het contract onmiddellijk te ontbinden.

6.3          bij ontbinding van de overeenkomst [overeenkomstig artikel 6.2] zullen wij, onverwijld alle in het kader van de overeenkomst betaalde bedragen terugbetalen.

6.4          onverminderd het recht op de ontbinding/herroeping van de overeenkomst ingevolge artikel 6.2 heeft u het recht een beroep doen op andere uit de wet voortvloeiende rechten.

6.5          bestellingen worden verzonden op weekdagen (maandag tot en met vrijdag), met uitzondering van de toepasselijke nationale feestdagen in Polen. Als de Producten in uw winkelwagentje de status "pre-order" aangeven, zal uw gehele bestelling opgeschort worden totdat alle artikelen in uw bestelling op voorraad zijn. Op de dag dat uw bestelling vanuit ons magazijn wordt verzonden, ontvangt u een bevestigingsemail voor de verzending door de vervoerder. Wanneer een bestelling wordt geplaatst, wordt deze verzonden naar het door u aangewezen verzendadres als dat verzendadres volledig is en voldoet aan de verzend beperkingen die op de Site zijn vermeld. Alle zendingen worden gemaakt door een onafhankelijke vervoerder aangegeven op de Site. Onverminderd artikel 6.1 hierboven, zijn de verzenddata op de Site schattingen en zijn ze niet bindend. Wij zullen u per e-mail op de hoogte brengen van een verzending van het Product. In geval van strijdigheid tussen artikel 6.5 en het overige deel van artikel 6, zal dat overige deel van artikel 6 prevaleren.

6.6          behoudens artikel 6.8, geldt dat het eigendom, het risico van verlies of beschadiging van de producten, op u overgaat wanneer u of een derde door u aangewezen – anders dan de vervoerder - in het bezit komt van de Producten.

6.7          onze standaard verzendingskosten zijn gebaseerd op de totale waarde en/of grootte en/of het gewicht van de Producten die verzonden worden in één zending naar het opgegeven verzendadres. Kosten voor versnelde levering, indien van toepassing, zijn in aanvulling op de standaard verzendkosten. Standaard en versnelde verzendkosten zullen worden weergegeven op de Site voordat u uw bestelling plaatst.

6.8          het eigendom van de Producten gaat pas naar u over vanaf het moment dat wij volledige betaling van de Producten hebben ontvangen.

 

7 PRIJS EN BETALING

7.1          de op de Site weergegeven prijzen, geven het totaal bedrag weer in de toepasselijke valuta op basis van de door u gekozen locatie, inclusief belastingen. Wanneer de aard van de producten en/of diensten zodanig is dat de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, geeft de Site de wijze weer waarop de prijs moet worden berekend, alsmede, in voorkomend geval, alle extra vracht- leverings-of porto kosten en eventuele andere kosten. Indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, wordt aangegeven dat dat deze extra kosten eventueel in rekening gebracht kunnen worden.

 

 

 

8 GARANTIE

8.1          Wij garanderen dat voor een periode van één (1) jaar vanaf de levering van het product, het Product in overeenstemming is met de overeenkomst, de specificaties van de fabrikant en de garantievoorwaarden geleverd bij het Product, de gebruiksvoorschriften en/of product betrouwbaarheid, en de toepasselijke wet en regelgeving op de datum waarop de overeenkomst werd gesloten.

Verder garanderen wij dat Diensten in overeenstemming zijn met de beschrijving van de Dienst en zullen worden uitgevoerd tijdens de toepasselijke serviceperiode. Deze garantie is niet van toepassing op Producten die beschadigd zijn door verkeerd gebruik, ongeluk of normale slijtage. Omdat het Product mogelijk verkeerd kan worden afgesloten door de gebruiker, staan wij er niet voor in voor water lekkage of een daaruit voortvloeiende schade.

In het geval van een defect, verzoeken wij u contact op te nemen met contact pagina of door te bellen met onze technische Call Center [INSERT telefoonnummer]

De garantie beschreven in dit artikel 8.1 zijn onverminderd uw rechten die voortvloeien uit het (dwingend) rechtelijke consumentenrechtsbescherming regime. In geval van een conflict tussen het onderhavige artikel 8.1 en het consumentenbeschermingsrecht prevaleren uw wettelijke rechten inzake consumentenbescherming.

8.2          Dit artikel 8.2 is niet van toepassing als u een consument bent. Onze enige verplichting onder de garantie uit artikel 8.1 bestaat de verplichting tot reparatie of vervanging van het Product. ALLE IMPLICIETE GARANTIES TERZAKE VAN KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VAN EEN PRODUKT OF DIENST VOOR EEN BEPAALD DOEL ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE GARANTIE ZOALS VERMELD IN CLAUSULE 8.1. . MODUSLINK B.V. WIJST ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN AF, VOOR ZOVER NIET CONFLICTEREND MET DWINGEND RECHT. IN GEEN GEVAL ZAL MODUSLINK B.V. AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ANDERE SCHADE DAN MATERILE SCHADE AAN HET PRODUKT EN IN GEEN GEVAL ZAL MODUSLINK AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES VAN GEGEVENS, OPBRENGSTEN OF WINST, OF VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, REPUTATIE SCHADE, VEROORZAAKT DOOR OF VOORTVLOEIEND UIT OF VERBANDHOUDENDE MET HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID GEBRUIK TE MAKEN VAN HET PRODUCT OF DE DIENST. IN GEEN GEVAL ZAL MODUSLINK B.V. VOOR MEER AANSPRAKELIJK ZIJN DAN HET DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR HET PRODUCT OF DE DIENST.

IN GEEN GEVAL ZAL MODUSLINK B.V. AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE ONDERVONDEN DOOR EEN BEDRIJF, HANDEL, AMBACHT OF BEROEP DAT WORDT UITGEOEFEND DOOR U MET BEHULP VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN GEKOCHT ONDER DEZE OVEREEMKOMST.

Als u een probleem ondervindt met uw Product, raden we u aan eerst contact op te nemen met ons support team voor hulp.

8.3          de bovenstaande garantie geeft u specifieke rechten. Als u een consument bent, zijn deze rechten onverminderd uw wettelijke recht ten aanzien van de verkoop van consumentenproducten en-diensten.

 

9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1          Deze clausule 9.1 is niet van toepassing op u als u een consument bent. Tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden, zijn wij niet aansprakelijk (voor schade of anderszins) in verband met deze algemene voorwaarden en alle bestellingen, producten, diensten of aankopen, behalve:

a) voor zover schade voortvloeit uit onze of onze opzettelijke of grove nalatigheid van degene die ons vertegenwoordigers of agenten

b) voor overlijden of lichamelijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt door onze gebrekkige Producten en/of Diensten

c) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of onze vertegenwoordigers of agenten

d) voor zover onze aansprakelijkheid niet geldig kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

 

10 PERSOONLIJKE INFORMATIE EN UW PRIVACY EN EXPORT CONTROL

10.1        wij voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming en zullen verwerken om u persoonlijk ("persoonlijke gegevens") te identificeren, zoals uiteengezet in de https://www.moduslink.com/privacy-policy/.

10.2        houdt u er rekening mee dat Producten, die technologie en software kunnen bevatten, onderworpen zijn aan de E.U. export regelgeving alsmede de regelgeving van het land waaraan zij worden geleverd of gebruikt. U conformeert zich aan deze regelgeving. Volgens deze regelgeving mogen Product (en) niet worden verkocht, geleased of geleverd worden aan zogenoemde restricted countries, restricted end users of voor restricted end-users.

 

11 OPDRACHT

11.1      De onder deze algemene voorwaarden tot stand gekomen koopovereenkomst geldt voor u  persoonlijk aan u en het is niet toegestaan deze overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer. De Ondernemer heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een ander bedrijf of juridische entiteit om zakelijke redenen met voorafgaande toestemming om deze overdracht te effectueren. Wenst u deze toestemming voor een dergelijke overdracht te onthouden, dan bent u gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke kracht te beëindigen.

 

12 TOEPASSELIJK RECHT EN EXCLUSIEVE JURISDICTIE

12.1        indien u consument bent: Onverlet het bepaalde in de gebruiksvoorwaarden, worden deze algemene voorwaarden en uw aankopen beheerst door Nederlands recht, zonder rekening te houden met mogelijke strijdig toepasselijk (internationale ) rechtsregels. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake overeenkomsten voor de internationale verkoop van goederen (VN) is niet van toepassing.

12.2        indien u geen consument bent: Niettegenstaande iets anders in de gebruiksvoorwaarden, worden deze algemene voorwaarden en uw aankopen beheerst door de Nederlandse wetgeving, zonder rekening te houden met mogelijke strijdig toepasselijke (internationale ) rechtsregels. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake overeenkomsten voor de internationale verkoop van goederen (VN) is niet van toepassing. Elk geschil dat voortkomt uit of in verband met de gebruiksvoorwaarden, deze algemene voorwaarden en uw aankopen zal worden voorgelegd aan rechter in Nederland die exclusief bevoegd zal zijn, met uitsluiting van elke andere rechter of arbiter.

12.3        de rechten die u onder deze algemene voorwaarden hebt, zijn in aanvulling op en zijn onverminderd eventueel toepasselijk (dwingend rechtelijke) bepalingen inzake consumentenbescherming. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de toepasselijke regelgeving inzake consumentenbescherming prevaleren de laatste genoemde regels inzake consumentenbescherming.

 

13 OVERIG

 

13.1 Een klacht omtrent onze service kan worden gestuurd naar:

ModusLink c/o Asplex sp z.o.o,

ul. Graniczna 8 D-E

54-610 Wroclaw

Poland

 

13.2 Wij voldoen aan alle wetten omtrent milieu- en afvalbeheer. Voor meer informatie gaat u naar https://www.moduslink.com/about/weee-annex-netherlands/

 

 

ANNEX

FORMULIR OM DE OVEREENKOMST TE ONTBINDEN

Gelieve dit formulier in te vullen en retour te zenden als u de overeenkomst wil beëindigen of

herroepen

 

Naar:

ModusLink c/o Asplex sp z.o.o,

ul. Graniczna 8 D-E

54-610 Wroclaw

Poland

Ik/Wij (*) brengen hierbij ter kennisgeving dat ik/Wij (*) het verkoopcontract willen ontbinden/herroepen ten aanzien van de volgende Producten:

PN

Beschrijving

hoeveelheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besteld op (*) en ontvangen op (*):

Bestelnummer (indien beschikbaar):

 

 

 

Uw naam:

Uw adres:

 

 

 

Datum:

Uw handtekening

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is